MixMeister BPM Analyzer 1.0

MixMeister BPM Analyzer 1.0

MixMeister Technology – 0,6MB – Freeware –
4 Stars User Rating
Get extremely accurate BPM counts for any song with this free tool.

MixMeister BPM Analyzer is a free program you can use to determine the exact BPM (beats per minute) of any song. The tags in most digital music files provide no BPM information at all, and others contain estimates which are often inaccurate. Whether you're choosing songs to mix together, building a playlist for a specific mood, or comparing different versions of a song, BPM Analyzer makes finding the correct BPM easy.

This is a simple program, but the BPM measurement engine is adapted from MixMeister Technology's award-winning line of pro DJ software, and it generates the most accurate BPM counts available anywhere.

MixMeister BPM Analyzer supports dragging and dropping files from Windows Explorer, and allows you to sort your music list by Title, Artist, or BPM. You can update ID3 tags in your music files with exact BPM information, print BPM reports for your entire music collection, or even export BPM counts for use in other programs like Excel or music databases.

This is a fully-functional version. You can use and distribute this software completely free of charge for non-commercial purposes.

Tổng quan

MixMeister BPM Analyzer là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi MixMeister Technology.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MixMeister BPM Analyzer là 1.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

MixMeister BPM Analyzer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

Người sử dụng của MixMeister BPM Analyzer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho MixMeister BPM Analyzer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có MixMeister BPM Analyzer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản